Baggrund: Baggrunden for DTDB er bl.a., at forbruget af blodkomponenter tilsyneladende er op til 50% større pr. indbygger i Danmark end i lande, hvis forhold i denne henseende er sammenlignelige med Danmarks.

 

DTDB blev grundlagt i 1997 som en lokal klinisk database i det daværende Århus Amt og har indtil 2004 modtaget data fra H:S (Rigshospitalet) samt Roskilde, Fyns, Nordjyllands og Århus amter. Samtlige sygehusejere har i 2006 tilsluttet sig databasen i henhold til ”Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser” (BEK nr. 459), og indlevering af data pågår i skrivende stund. Det vil således efter planen være muligt at gennemføre og offentliggøre analyser fra samtlige sygehusejere i 2007.

 

DTDB er fagligt forankret i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og er placeret ved Kompetencecenter for Kliniske Kvalitetsdatabaser (Nord).

Driften af DTDB er finansieret af midler fra sygehusejernes fælles databasepulje.

DTDB søger at vurdere transfusionspraksis ved at analysere de indsendte oplysninger om diagnose, behandling, blodtransfusion og klinisk/kemiske parametre.

 

Analyserne bliver publiceret i rapporter, der udsendes til de centrale sundhedsmyndigheder, sygehusejerne, blodbankerne og sygehusenes transfusionsråd. Analyserne er også tilgængelige på sundhedsportalen sundhed.dk. Analyserne udgør en væsentlig informationskilde for instanser som for eksempel transfusionsrådene, der skal sikre en hensigtsmæssig anvendelse af blod og blodkomponenter i det danske sundhedsvæsen.

 

Indberetning af data sker ved elektronisk overførsel af data fra eksisterende registre og informationssystemer og omfatter patientadministrative data, data for anvendelse af blodkomponenter samt data for klinisk biokemiske parametre.


Indsamlede data: 

Databasen indeholder oplysninger om alle transfusioner, alle patientindlæggelser – også ikke blodforbrugende, alle laboratorieresultater samt alle forligsdata.

For perioden 1997-2004 indeholder DTDB oplysninger om alle indlagte patienter på sygehuse i H:S (Rigshospitalet) samt Roskilde, Fyns, Nordjyllands og Århus amter.

Som et led i udviklingen mod at blive en landsdækkende klinisk database overgik DTDB i 2005 til et nyt indberetningssystem og ændrede samtidig på indberetningsproceduren, så patientadministrative oplysninger nu bliver leveret fra Landspatientregistret i modsætning til tidligere, hvor de blev leveret fra de enkelte sygehuses PAS-systemer. Samtidig leveres nu laboratoriedata ud fra bestemte IUPAC-koder i modsætning til levering af oplysninger ud fra CPR-numre. Alle sygehuse er nu forpligtiget til at levere data til DTDB.

  For hver patient er blandt andet registreret: CPR, antal blodportioner, alder, køn, diagnose, operationer, behandling, hæmoglobinkoncentration og koagulationsfaktor. 

Dansk Transfusionsdatabase · Olof Palmes Allé 43-45 · 8200 Århus N · Tlf.: +45 8942 4800 · dtdb@dtdb.dk